Privacy

Privacy verklaring van Vespa Club Waasland v.z.w.


Vespa Club Waasland v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn leden en zal ervoor zorgen dat de privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vespa Club Waasland v.z.w. houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en wij u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vespa Club Waasland v.z.w. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit:

 • via het e-mailadres van de voorzitter : jeanvhoof@gmail.com
 • via de leden van het bestuur (zie website):

https://vespaclub-waasland.be

 • via de Vespa Club Waasland v.z.w. zetel:

Jean Vanhoof
Zakstraat 68
9112 Sinaai


 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vespa Club Waasland v.z.w. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • De Vespa Club Waasland v.z.w. ledenadministratie;
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Vespa Club Waaslandz.w.;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het mogelijk bekomen van subsidiëring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens:
 • naam, voornaam,
 • adres (straat, nummer, postcode, gemeente),
 • telefoonnummer/ gsm nummer
 • e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Een kopij van Vespa Club Waasland v.z.w. ledenlijst in pdf formaat met enkel de persoonlijke identiteitsgegevens is beschikbaar voor onze bestuursleden.. Deze ledenlijst is enkel voor persoonlijk gebruik en mag niet met derden gedeeld worden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:

 • voor verzekering,
 • Vespa Club België voor lidmaatschap;
 • Vespa Club Europa voor lidmaatschap.
 • Vespa Club Waasland voor lidmaatschap.

Om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen voldoen de derde partijen waarmee wij samenwerken ook aan de GDPR wetgeving.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Een voorbeeld hiervan

is dat een gerechtelijke instantie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons

opvraagt.

 

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht

deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Vespa club Waasland v.z.w. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • De persoonsgegevens zijn nodig zolang de persoon lid is van Vespa Club Waasland vzw;
 • Na de ontslagname van een lid worden de persoonsgegevens alleen bewaard voor uitnodigingen voor diverse evenementen zoals o.a. onze jaarlijkse ‘Voskes’ Rit.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Vespa Club Waasland v.z.w. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • de Vespa Club Waasland v.z.w. ledenlijst is een vertrouwelijk document;
 • de Vespa Club Waasland v.z.w. ledenlijst wordt bewaard:

◦ op de PC van de bestuursleden;

◦ op de PC van de voorzitter;

◦ op de Vespa Club Waasland v.z.w. website in pdf formaat, ter beschikking van de leden na het aanmelden.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft:

 • recht op inzage
 • recht op correctie
 • recht op verwijdering

van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

U kan ons ook contacteren via contactpagina van onze website: https://vespaclub-waasland.be/contact-2.html. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren).

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Vespa Club Waasland v.z.w. kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en via onze nieuwsbrief.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief op onze website worden opgeslagen.